Etika

Az erények és a jellem

Illem és vérmérséklet

Ha az illedelmes szóra gondolunk, egyből arra asszociálunk, hogy valaki hogyan viselkedik. Illedelmes lehet egy férfi, ha ajtót nyit egy nő előtt, egy fiatal, ha segít az idősnek, ha nem csámcsogunk evés közben egy étteremben… Az illedelmes ember általában követi a társas viselkedés szabályait. E melett viszont lehet egy jellemtelen gazember, vagy egy erkölcstelen fráter. Ezek a társas viselkedési szabályok adják a lovagiasságnak és az udvariasságnak a magját, és ezek a tulajdonságok kifejezhetik a másik ember felé tanúsított tiszteletet, társulhat tapintattal, a másik ember érzékenységének figyelembevételével.

A vérmérséklet, vagy más nevén temperamentum azt a kémiai-biológiai környezetet jelenti, amelyben az egyéni személyiség kibontakozik. Pl.: lehet lobbanékony, hirtelenindulatú, szégyenlős… Ez velünk született, valamennyire körülhatárolja személyiségünket, de ez nem jelenti azt, hogy nem alakítható.

Az erkölcs és az erények

Az erkölcs (és itt most ismétlés jön), azaz morál vagy ethosz, akárcsak a normák rendszere: tanítható. Az erkölcsiség, vagyis a moralitás fejlődését lehet elősegíteni; érzékenyíteni tudjuk vele “füleinket”/szívünket, hogy odafigyeljünk lelkiismeretünkre.

erény [e] főnév -t, -ek, -e [ë, e]

1. Az erkölcsi jóra irányuló állandósult akarati készség, törekvés.

2. Vmely dolognak dicséretre méltó tulajdonsága, értéke, érdeme.

Magyar Értelmező Kéziszótár

Az erényt könnyebb tanítani, mint az erkölcsiséget. Az erények lehetnek értékek, értékes tulajdonságok, de az etikában a jó megvalósításának módja, eszköze, az oda vezető út.

Arisztotelész szerint az erény lelki alkat. A helyes út a jó és a rossz között, vagyis erényesnek lenni annyi, mint megtalálni a középutat.

Arisztotelész a Nikomakhoszi Etikában foglalta össze ezeket az erényeket.

Aquinói Szent Tamás erre az arisztotelészi alapra építette fel a keresztény erénytant. Az ő álláspontja az volt, hogy az erény gyakorlattal szerzett lelki alkat, mely megmutatja, hogy milyen a jóra való készségünk, a jóban való megszilárdulásunk.

Az erények lehetnek célokon és értékeken túl eszköz jellegűek is.

 • türelmesség (tolerancia) vallási, politikai, faji kérdésekben
 • a vélemények és érdekek különbözőségének tiszteletben tartása
 • készség a megegyezésre
 • hazaszeretet
 • optimizmus
 • humorérzék
 • stb…

Az erények számos példáját tudjuk megnevezni, de a halmazból vannak kiemelkedőbbek. Ezeket nevezzük sarkalatos erényeknek.

Platón szerint az alapvető erények a bölcsesség, bátorság, mértékletesség, igazságosság.

Aquinói Szent Tamás Platón erényi elé besorolta a hitet, szeretetet és a reményt. (Korának eszmeiségét és a keresztény tanokat figyelembe véve ez érthető is.) Szent Tamás a négy legfőbb erényt a következőképpen rangsorolja:

 1. okosság (Olyan cselekedet, mely megfelel a valóságnak. A cselekedetre a befolyásoló körülmények tárgyilagos elemzését követően meghozott okos döntésre épül. )
 2. igazságosság
 3. bátorság (A bátor ember is fél, de leküzdi a félelmét.)
 4. mértékletesség (Belső rend kialakítása. Módjai a tisztaság, alázatosság, jóakarat, szelídség, önmegtartóztatás.)